Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Detekce homogenních oblastí v obraze
Typ práce: Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: zadáno
Dokončeno: dokončeno
Investor: Ryba Tomáš

Detail

Pojmem homogenní oblast (tzv. blob) jsou myšleny takové oblasti v obraze, které jsou z určitého hlediska stejné (např. mají stejný jas) a zároveň se tak odlišují od svého okolí. Jedním příkladem, který je hlavní motivací této práce, je lokalizace lézí v játrech z tomografických dat (CT, MR). Cílem práce je prostudovat současné metody detekce blobů ve 2D a 3D obrazech, event. navrhnout metodu vlastní.