Přejít na obsah

Technické prostředky řízení (TPŘ)

Kredity: 6 ( Přednášky: 3, Cvičení: 2)
Semestr: ZS/LS
Zakončení: zp; zk
Garant: Jelínek Libor
Přednášející: Jelínek Libor
Cvičící: Jelínek Libor, Strnad Jaromír

Anotace

Cílem tohoto předmětu je přehledově seznámit studenty se základními prvky měřicích, řídicích a diagnostických systémů pro průmyslovou automatizaci, s principy jejich funkce, realizací, využitím a s nástroji pro jejich návrh. Výuka se zaměřuje především na technické a vývojové prostředky pro měření technologických veličin, pro zpracování signálů (v analogové i číslicové podobě) a přenos dat, dále na prostředky pro řízení a diagnostiku strojů a procesů, včetně akčních členů a jejich budičů. Je zde kladen důraz především na praktické aplikace s využitím teoretických znalostí z ostatních odborných předmětů. 

Přehled látky

1) Prvky elektrických obvodů, popis, charakteristiky, měření (pasivní a polovodičové prvky, op. zes.)
2) El. obvody pro zpracování a generování spojitých signálů (frekvenční filtry, zesilovače, oscilátory)
3) Převodníky fyzikálních veličin (snímače teploty, tlaku, množství, polohy, vibrací, norm. signály)
4) Číslicové prvky a obvody (kombinační a sekvenční členy, paměti, čítače, programovatelné obvody)
5) Jednočipové mikropočítače (architektura I8051, PIC18, AVR, konfigurace periferií, instrukce)
6) Vývojové prostředky a aplikace mikropočítačů (programování, simulace, spojení s okolím, využití)
7) Přenos dat, rozhraní a sběrnice (signály, přenosové obvody, kódování a komunikační protokoly)
8) Měření, číslicové zpracování a generování signálů (signály, diskretizace, rozhraní, algoritmy)
9) A/D a D/A převodníky a pomocné obvody (přímé,aproximační, integrační, modulační typy)
10) Řízení a regulace procesů (modely procesů, regulační obvody a algoritmy, vývojové prostředky)
11) Průmyslové počítače, PID regulátory a PLC automaty (architektura, spojení s okolím, nastavení)
12) Akční členy procesů a jejich budiče (servopohony, výkonové spínače, zesilovače a frekv. měniče)
13) Zdroje energie (síťové napájecí zdroje, stabilizátory, měniče, elektrochemické články a nabíjení)Požadavky

Zápočet je udělen na základě dosažení alespoň 2/3 z maxima bodů za aktivní účast na cvičení, skupinové provedení a zpracování tří laboratorních úloh a za jeden individuální písemný test. 
Zkouška je ústní s písemnou přípravou v rozsahu přednesené látky. Literatura