Přejít na obsah

Modelování a analýza biologických dat

Obsah

Úvod

Výzkumy v biomedicínské oblasti jsou zaměřeny na pochopení biologických pochodů u živých organismů, především u organismu lidského. Jsou zkoumány vlivy různých onemocnění, možnosti zlepšování zdravotní péče, zdokonalování léčebných postupů, vyvíjeny bezpečné a efektivní způsoby prevence a léčení chorob a mnoho dalšího.

Biologické systémy jsou obecně velmi složité a jejich funkce ovlivňuje velké množství faktorů. Základem modelování těchto systémů je podrobná analýza a specifikace systému. Náš výzkumný tým v oblasti biomedicínckých výzkumů spolupracuje např. s Hematologicko-onkologickým oddělením Fakultní Nemocnice v Plzni na vývoji výpočetního nástroje, který by zpřesnil výpočet HLA (human leukocyte antigen) kompatibility dárce a příjemnce (který je rozhodující pro úspěch transplantace) a urychlil vyhledání vhodného dárce kostní dřeně.

V současnosti se zabýváme:

  • vývojem pokročilých metod vyhledávání dárců využívající dynamicky se rozvíjející znalosti DNA
  • analýzou genetické diverzity a alelických skupin v datech registru kostní dřeně (výskyt řídkých a neběžných alel a antigenů)

Provádíme analýzy a vyhodnocení dat např. pro medicíncké centrum, které se zabývá zvýšením kvality života a prevence civilizačních chorob způsobených zejména stresem prostřednictvím terapií s využitím působení metody Mesodiencefalické modulace na lidský organismus. Konkrétně zkoumáme vliv MDM léčby na zlepšení zdravotního stavu pacienta při léčbě poruchy erekce, při léčbě chronické bolesti a při léčbě hojení chronických ran.

 


motivace


Doposud byly vytvořeny následující softwary, zařízení a technologie:

Projekty s institucionální podporou

  • TA0101034 - Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně

Smluvní výzkum

  • MDM Centrum.s.r.o: Studie – Kvantifikace vlivu MDM léčby na zdravotní stav s využitím dat pacientů

Spolupráce:

V této oblasti výzkumu úzce spolupracujeme s následujícími organizacemi:

  • Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní Nemocnice v Plzni
  • Nadace pro transplantace kostní dřeně
  • Českým národní registr dárců dřeně
  • Centrum informatizace a výpočetní techniky ZČU
  • MDM Centrum.s.r.o

Členové výzkumného týmu:

Reference: